הדלק

הכר את התצוגה

למיקרוביט יש בו תצוגה של רשת 5 * 5 של נוריות LED. באפשרותך להציג מספרים ומילים בתצוגה, ולמיקרוביט יש גם כמה תמונות מוגדרות מראש שבאפשרותך להשתמש.

מיקרוביט עם תמונה על מסך הנוריות

באפשרותך לתכנת את ה-BBC המיקרוביט באמצעות עורך הפיתון שלנו. ודא כי העורך מכיל את הקוד הבא:


from microbit import * while True:   display.scroll('Hello, World!')   display.show(Image.HEART)   sleep(2000)

שנה את הודעת ‘Hello World’ ושנה את תמונת הלב, לאחר מכן הורד את זה למיקרוביט שלך. Change HEART to HAPPY, SAD, CONFUSED, PACMAN, GHOST or DUCK.

אתה יכול למצוא רשימה מלאה של התמונות שלנו במדריך הפיתון. They were designed by Abbie when she was 11 years old!

You can also make your own pictures. Each number represents one of the LED lights. The bigger the number, the brighter the LED will be. 0 is off, 9 is the brightest. This program will show a picture. Flash it to your micro:bit to see what it is - or can you work it out from looking at the code?


from microbit import *

mystery = Image('00300:'
               '03630:'
              '36963:'
              '03630:'
              '00300')

display.show(mystery)

Draw with pixels

Python lets you light up individual ‘pixels’ on the LED display. The LEDs are numbered using x, y co-ordinates. The top left corner is 0, 0 and the bottom right corner is 4, 4:

0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0

0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1

0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2

0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3

0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4

You also need to tell the micro:bit how bright you want to make each LED light using numbers from 0 to 9. This program will put a bright dot (9) in each corner, wait 3 seconds then clear the display:


from microbit import *
import random

display.set_pixel(0,0,9)
display.set_pixel(0,4,9)
display.set_pixel(4,0,9)
display.set_pixel(4,4,9)
sleep(3000)
display.clear()

Challenge

Modify this program to draw an ‘X’ on the display just using display.set_pixel() commands.

מיקרוביט עם תמונה על מסך הנוריות

What does it do?

Can you work out what this next program does before you run it on your micro:bit? Why does it use the number 5 not 4?


from microbit import *
import random

for x in range(5):
  for y in range(5):
    display.set_pixel(x,y,9)
    sleep(100)

Challenge

This program uses random numbers. Can you work out what it does before you flash it to your micro:bit?


from microbit import *
import random

delay = 100
brightness = [ 
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
]
while True:
  brightness[random.randrange(5)][random.randrange(5)] = 9
  for x in range(5):
    for y in range(5):
      display.set_pixel(x, y, brightness[x][y])
      brightness[x][y] = max(brightness[x][y] - 1, 0)
  sleep(delay)

You can read more about using the micro:bit display in our Python guide.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.